CIVILNO PRAVO

Civilno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja, v katerih so pravni subjekti enakopravni in avtonomni. Pravila civilnega prava so po večini dispozitivne narave in so izjemoma omejena, da se prepreči zloraba pravic posameznikom. Civilno pravo ni pomembno samo v sodnih postopkih, temveč ga je v medsebojnih odnosih a z vidika preprečevana tveganj treba pravilno uporabljati že prej. Opis nekaterih posameznih področij civilnega prava je naslednji:

Obligacijsko pravo ureja pravna razmerja, ki kot posledico pomenijo obveznost za pravno ali fizično osebo. Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma (upnikom in dolžnikom). Ena stranka (upnik) je upravičena terjati od druge stranke (dolžnik) izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je dolžan opraviti izpolnitev.

Stvarno pravo ureja pravice na stvari oziroma razmerja med ljudmi glede na stvar in s tem premoženjska razmerja med posamezniki. Najbolj tipične stvarne pravice so lastninska pravica, posest in služnost.

Izvršilno pravo ureja postopek realizacije sodnih odločb v primerih, ko dolžnik ne izpolni, kar mu nalaga sodba. V določenih primerih lahko upnik vloži izvršbo tudi na podlagi verodostojne listine ter predlaga predhodne in začasne odredbe, ko še nima izvršljive sodne odločbe.

Dedno pravo ureja prehod premoženja umrlega na drugo fizično ali pravno osebo (pravnega naslednika). Osebe lahko ta pravna razmerja deloma same urejajo že pred svojo smrtjo s pogodbami, oporokami, v nekaterih primerih pa so s tem tudi omejene (denimo nujni deleži). V postopku dedovanja je med dediči mogoče skleniti dedni dogovor, kako zapuščino razdeliti. Najpogostejši spori med dediči pa so uveljavljanje nujnega deleža, vlaganja v nepremičnino, izpodbijanje izročilnih in drugih pogodb, odgovornost za dolgove zapustnika. Stranke so lahko napotene tudi v druge sodne postopke (pravda) ali pa pride do položaja, ko so stranke napotene v nepravdni postopek, v katerem se opravi razdelitev premoženja.

Našim strankam nudimo:

  • svetovanje in Izdelavo vseh vrst pogodb civilnega prava,
  • vpise v zemljiško knjigo in svetovanje na področju zemljiškoknjižnega prava,
  • reševanje posestnih sporov,
  • reševanje mejnih sporov,
  • sestavo oporok, pogodb, povezanih z dedovanjem, pripravo ter vodenje zapuščinskih postopkov,
  • sodno izterjavo dolgov,
  • zastopanje tujih fizičnih in pravnih oseb v medsebojnih razmerjih pred državnimi organi in pred sodišči.