DELOVNO PRAVO

Delovno pravo ureja razmerja med delavci in delodajalci glede sklepanja, vsebine in prenehanja pogodb o zaposlitvi ter pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, kot so plačilo za opravljeno delo, letni dopust, regres, odpravnina, disciplinska in odškodninska odgovornost. Pravice in obveznosti so določene v zakonu o delovnih razmerjih, zakonu o javnih uslužbencih in drugih zakonih, pa tudi v kolektivnih pogodbah, podzakonskih predpisih in internih aktih delodajalca. Spori se lahko rešujejo individualno tudi kot kolektivni delovni spori, kjer na eni strani nastopajo združenja, denimo sindikati, skupine delavcev, na drugi strani pa delodajalec kot gospodarski subjekt ali država. To področje ureja tudi sklepanje kolektivnih pogodb na ravni podjetja ali posamezne panoge. Kršitve delovnopravne zakonodaje se pojavljajo tako na strani delodajalcev kot delavcev. Delavcem nudimo ustrezno pravno pomoč pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja, pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter v disciplinskih postopkih. Delodajalcem nudimo kadrovsko svetovanje ter potrebno vodenje postopkov v primeru reorganizacij, odpovedi pogodb o zaposlitvi in vodenju disciplinskih postopkov. Pravno svetujemo in zastopamo tudi nekatere sindikate kot organizacije ali pa njihove posamezne člane.

Našim strankam nudimo:

  • kadrovsko svetovanje, pripravo statusnih aktov in pogodb o zaposlitvi,
  • vodenje postopkov redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • vodenje disciplinskih postopkov,
  • pomoč delavcem pri uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja,
  • zastopanje delavcev v disciplinskih postopkih,
  • zastopanje delavcev v postopkih rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi,
  • zastopanje skupin delavcev, sindikatov ali delodajalcev v kolektivnih delovnih sporih,
  • zastopanje delavcev in delodajalcev v sodnih in inšpekcijskih postopkih.